Soukromé plavby po Vltavě

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky jsou platné pro smluvní vztahy mezi zákazníkem a společností  Vltava Lodí - Robert Machovský, IČ 45693552 , se sídlem Šmeralova 933/24, Praha 7 (dále jen "společnost")

Podmínky pronájmu

Doba pronájmu je vždy přesně vymezena online objednávkou nebo booking rezervací a následným zaplacením rezervační zálohy na pronájem rekreačního plavidla. V rámci objednávky je zákazník povinen vyjádřit souhlas se Smluvními podmínkami společnosti.

Rezervace plavidla probíhá prostřednictvím zaplacení rezervačního poplatku na účet společnosti buď přímou platbou nebo platbou prostřednictvím platební brány Gopay. O připsání platby na účet společnosti bude zákazník informován prostřednictvím zprávy elektronické pošty na emailovou adresu, uvedenou při rezervaci plavidla. 

Doba trvání a průběh plavby

Vlastní plavba trvá od nástupu na paludo a uončena je výstupem. Prodloužení plavby je možné, pokud není v danou dobu rezervována pro dalšího zájemce.
Nástupní místo je uvedeno v rámci rezervačního formuláře, lze jej telefonicky změnit nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem plavby a po dohodě s konkrétním kapitánem. Výstupní místo je shodné s nástupním místem, změna možná po osobní domluvě s kapitánem konkrétního plavidla (pouze na místech, která jsou k výstupu u malých plavidel povolena).
Přítomnost zvířat na palubě je možná pouze po předchozí domluvě.

Platební podmínky a ceny

Služba musí být zaplacena před jejím započetím a to prostřednictvím:

  1. Převodem peněz na účet Společnosti,

  2. prostřednictvím služby Gopay,

  3. hotově před započetím plavby (pouze po předchozí domluvě).

Ceny služby jsou uvedeny u konkrétních plavidel. Další náklady (např. zajištění občerstvení, atd.) je možné dohodnout konkrétně telefonicky.

Hodinová sazba obsahuje: cenu pronájmu lodi, pohonné hmoty, služby posádky, záchranné a technické prostředky. 

Práva a povinnosti

  1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb.

  2. Poskytovatel je v případě nedodržení nástupního času právo plavbu zkrátit, popř. zrušit. V takovém případě je poskytovatel oprávněn z částky strhnout storno poplatek ve výši 50%.

  3. Poskytovatel je povinen přistavit loď včas, v odpovídajícím technickém stavu a na sjednané nástupní místo. 

  4. V případě neočekávaných přírodních nebo technických překážek (povodně, záplavy, sucha, poškození vodního toku, atd.) je poskytovatel oprávněn rozhodnout o změně místa nalodění a vylodění. Tato změna není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka. 

  5. V odůvodněných případech jako je porucha, nehoda apod. je poskytovatel oprávněn na změnu plavidla na náhradní plavidlo stejných nebo obdobných parametrů. Tato skutečnost není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka. 

  6. Škody na majetku zákazníka, které byly způsobeny neuposlechnutím příkazů odpovědné osoby, změna režimu plavby, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí nejsou důvodem k reklamaci. 

  7. V rámci plavby dbají všichni cestující pokynů kapitána lodi nebo posádky, kteří jsou zodpovědni za bezpečnost na palubě.  

Reklamace

Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit. 
V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu na tel. lince 299 999 992. 
Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. 
Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti, pokud nebyly způsobeny zaviněním společnosti VltavaLodí: 

Pokud případná závada na lodním motoru plavidla není způsobena nájemcem a daný stav neschopnosti plavby plavidla překročí lhůtu jedné hodiny, má pronajímatel povinnost přistavit náhradní loď stejné nebo vyšší kategorie, případně uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo schopné plavby. 

Odstoupení od slouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., § 2001 - 2005.

Souhlasem se smluvními podmínkami zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním a ukládáním informací o zákazníkovi uvedenými v objednávce. Poskytovatel se zavazuje s daty nakládat v souladu s podmínkami zákona 101/2000 Sb. a nařízením EP a rady EU 2016/679.

Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívacích v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví, plavby se účastní na vlastní riziko a odpovída za svou fyzickou připravenost a způsobilost. 

Zákazník prohlašuje, že výše uvedeným Smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu s nimi vyjadřuje souhlas.